Hur definierar jag parternas roller i ansökan?

När man fastställer rollfördelningen mellan partnerna i ett Erasmus+-projekt är det viktigt att fastställa tydliga ansvarsområden och säkerställa ett effektivt samarbete.

Här är några steg du kan följa för att definiera olika ansvarsområden för respektive partner i ett Erasmus+-projekt:

  Beskrivning av partner:

 1. Be er partner att beskriva sin organisation, inklusive bakgrund, expertis och erfarenhet.
 2. Välj en partner som har till uppgift att samla in relevant information från varje partner för att slutföra avsnittet om partnerbeskrivning.

   Relevans för programmets prioriteringar:

 1. Säkerställ att projektet går i linje med de specifika prioriteringar som beskrivs i EU-programmet.

Projektets beskrivning och mål:

 1. Säkerställ att identifiera tydliga och mätbara projektmål i samarbete mellan parterna.
 2. Fördela skrivarbetet mellan parterna.
 3. Låt varje partner skriva fram den del av ansökan som de har särskilt god kunskap/expertis kring.
 4. Utse någon som har en samordnande roll så att alla delar i ansökan och projektbeskrivningen hänger ihop på ett koherent sätt.

Behovsanalys:

 1. Dela uppdraget mellan varje partner att genomföra en behovsanalys.
 2. Utse en partner som ska ansvara för att skriva fram projektets målgrupper och intressenter.
 3. Varje partner kan fokusera på specifika aspekter av behovsanalysen. Om möjligt ta hjälp av den metodologi som finns beskrivet i IO2.

Samarbetsarrangemang mellan partner:

 1. Diskutera med partners om roller, ansvar och samarbetsmekanismer inom projektet.
 2. Varje partner kan bidra med synpunkter utifrån sitt expertområde, organisatoriska kapacitet (t.ex. för att vara värd för aktiviteter) och projektroller.

   Projektaktiviteter

 1. Fördela ansvaret när det gäller att beskriva projektets olika aktiviteter mellan varje part.
 2. Säkerställ att någon tar ansvar för att samordna och anpassa aktiviteterna så att de hänger ihop med den övergripande projektplanen.

Projektets inverkan:

 1. Samla in information om projektets konkreta effekter/förändringar på lokal nivå.
 2. Varje partner kan bidra till att identifiera förväntade resultat i relation till identifierade målgrupper.

Projektets spridning och hållbarhet

 1. Be partnerna att tillhandahålla information om de olika verktyg och kanaler för spridning som de har till förfogande samt idéer kring uppföljning och utvärdering.

Övergripande granskning och redigering

 1. Säkerställ att ansökan granskas i sin helhet, både innehållsmässigt och språkligt.

Kom ihåg!

Kom ihåg att effektivt samarbete och kommunikation är viktigt under hela projektet. Uppmuntra en öppen och stödjande atmosfär där partners kan dela idéer, söka hjälp och arbeta tillsammans för projektets framgång.