Planera ditt Erasmus+-projekt

Att planera ett Erasmus+-projekt är en spännande och utmanande process som kräver noggranna överväganden och förberedelser.

Här är några viktiga tips att följa när du planerar ett Erasmus+-projekt för din skola:

Tips för att komma igång

Att skapa en kollegial och stöttande miljö inom skolan är avgörande för att ett Erasmus+-projekt ska lyckas. Detta innebär att främja en kultur av öppenhet, samarbete och interkulturell medvetenhet. Genom att främja en arbetskultur som sätter värde på internationellt samarbete kommer lärare, studenter och personal att vara mer motiverade att både delta aktivt och att stötta i annat avseende för att uppnå uppsatta mål.

UTSE EN GRUPP SOM SKA ARBETA MED SKOLANS INTERNATIONELLA VERKSAMHET DÄR MEDLEMMARNA REPRESENTERAR OLIKA ROLLER OCH INTRESSEN

1. Identifiera gruppmedlemmar: Välj deltagare från olika avdelningar eller områden inom skolan. Deltagarna kan vara lärare, adminstratörer, eller annan personal. 2. Se till att gruppmedlemmarna besitter kunskaper som går i linje med skolans målsättning för det internationella arbetet. Definiera roller och ansvarsområden för varje medlem. Beskriv dessa samt vad som förväntas av var och en.

SE TILL ATT SKOLLEDAREN ÄR AKTIV I DET INTERNATIONELLA ARBETET GENOM ATT GÖRA DENNE DEL AV DENNA GRUPP

1. Engagera skolledaren i planerings- och beslutsprocesser relaterade till internationella aktiviteter. Betona vikten av deras aktiva engagemang och stöd. 2. Uppmuntra skolledaren att anta en specifik roll inom teamet, till exempel som projektsponsor eller som spridare av det internationella perspektivet på skolan.

FOKUSERA PÅ DIN SKOLAS BEHOV OCH INTE PÅ VILKA AKTIVITETER DU VILL GÖRA OCH VILKA LÄNDER DU VILL BESÖKA

Genomför självskattningsguiden och utvärdera nuläget avseende din skolas internationalisering. Identifiera de specifika behov, prioriteringar och utmaningar som skolan vill ta itu med. 2. Anpassa aktiviteter till satta mål: Utveckla er skolas strategi utifrån era mål och ambitioner. Det säkerställer att de valda aktiviteterna är meningsfulla och till nytta för hela skolan.

INVESTERA TID I ATT ENGAGERA HELA SKOLAN I INTERNATIONELLT ARBETE

Uppmuntra lärare att integrera globala teman i sina lektionsplaner och främja internationell medvetenhet genom hela läroplanen.

Genom att följa dessa steg kan din skola lägga en stark grund för planering och genomförande av ett Erasmus+-projekt eller annan internationell verksamhet, samtidigt som man säkerställer aktivt engagemang och stöd från skolledaren.

När man söker och väljer partner för Erasmus+-projekt bör man beakta flera viktiga faktorer. Här följer några tips.

När man definierar roller mellan partner för ett Erasmus+-projekt är det viktigt att fastställa tydliga ansvarsområden och säkerställa ett effektivt samarbete.

Här är några steg du kan följa för att definiera roller på ett effektivt sätt: