Upptäck destinationen

Titta på de korta videorna för att lära dig mer om Erasmus+-programmet

Vad är Erasmus+

Programmets prioriteringar

Erasmus+ är ett flexibelt program med olika alternativ som kan stödja projekt av olika storlek och karaktär. För att få ut så mycket som  möjligt  bör du fokusera på skolans mål och bedöma om Erasmus+ programmet kan hjälpa till att uppnå dem.

Res utomlands med Erasmus+

Erasmus+ programområde 1, även kallat Key Action 1 (KA1), ger skolor och utbildningsorganisationer möjlighet att delta i internationella projekt och utbyten. Huvudmålet med KA1 är att främja samarbete, lärande och rörlighet bland studenter och anställda.

KA1 uppmuntrar internationellt utbyte -mobilitet- för studenter, lärare och annan personal. Det innebär att personer från en skola kan resa till ett annat land och stanna där under en viss tid, vanligtvis några veckor eller månader. Under vistelsen kan de askultera, undervisa och delta i olika typer av kurser och utbildningsaktiviteter.

Deltagarna får en inblick i andra kulturer, språk och  utbildningssystem och möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper till andra. Detta bidrar sammantaget till nya yrkesperspektiv och färdigheter.

Erasmus+ Key Action 1 (KA1) finansierar dessa utbyten utifrån schablonbelopp för resa, boende och uppehälle. Finansieringen underlättar skolors möjlighet att delta i internationella utbyten utan att belasta skolans ordinarie budget. Sammanfattningsvis innebär KA1 att skolor får finansiellt stöd för att samarbeten och kulturutbyte in utlandet. Det främjar internationell förståelse och samarbete och bidrar till skolutveckling.

Arbeta tillsammans med europeiska kollegor

Erasmus+ programområde 2, även kallat Key Action 2 (KA2) finansierar samarbete och innovation i relation till utbildning. KA2 erbjuder möjligheter för skolor och utbildningsorganisationer att arbeta tillsammans inom ramen för gemensamma utvecklingsprojekt. Dessa kan exempelvis handla om att utveckla nya ämnesspecifika undervisningsmetoder, ta fram nytt utbildningsmaterial och fortbildningsaktiviteter samt andra aktiviteter som höjer kvalitén på utbildningsområdet.

 

Så här fungerar det:

Skolor eller utbildningsinstitutioner från olika länder går samman i ett partnerskap för att samarbeta kring en specifik fråga. Ett projekt kan fokusera på allt från skolans digitalisering, inkludering, ämnesdidaktik till hållbar utveckling och kreativitet (se prioriteringarna för Erasmus+programmet).

Projektutveckling: I Key Action 2 (KA2) arbetar parterna tillsammans för att utveckla innovativa och hållbara projekt. De identifierar gemensamma utmaningar inom utbildning och identifierar lösningar på desamma. Det kan handla om allt från att utveckla nya läromedel, utforma utbildningsaktiviteter eller implementera nya metoder för lärande.

Implementering och testning: När projektets innehåll tagits fram implementerar och testar skolorna sina idéer i praktiken. Exempelvis prövas de  nya undervisningsmetoderna eller materialet i klassrum där feedback från studenter och lärare samlas in. Det bidrar ytterligare till att förfina och förbättra projektresultaten.

Resutatspridning: Skolorna delar med sig av sina projektresultat, erfarenheter och “best practice” med andra skolor och utbildningsorganisationer. Här finns möjlighet att anordna konferenser, workshops eller utveckla digitala lösningar för att presentera resultaten från samarbetet. Sammantaget bidrar kunskapsutbytet till att stärka utbildningssektorn i hela Europa.

Erasmus+ KA2 bekostar projekten med medel som täcker tid för projektledning, fortbildningsaktiviteter, resor och andra relaterade utgifter. Stödet gör det möjligt för skolor att finansiera utvecklingsprojekt med en internationell prägel. Sammantaget är Erasmus+ KA2 ett program som uppmuntrar skolor att samarbeta, utveckla innovativa projekt och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till andra utbildningsinstitutioner. KA2 främjar samarbete, innovation och utbyte av bästa praxis.